Werkpakket 1: Data & Indicatoren

In dit werkpakket worden verkeersveiligheidsdata en -indicatoren verzameld, geanalyseerd en ontsloten. Op basis van de uitgevoerde analyses wordt een verkeersveiligheidsmonitor voor Vlaanderen ontwikkeld, en publiceert het Steunpunt het jaarrapport verkeersveiligheid.
 

Contactpersoon: Prof. dr. Thérèse Steenbergen 
 

Project 1.1: Vlaamse Verkeersveiligheidmonitor

In het eerste project wordt een instrument ontwikkeld: de Vlaamse Verkeersveiligheidmonitor. Het doel daarbij is om een actieve gemeenschap op te starten waarin data, analysetechnieken en resultaten worden ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd, verfijnd en gedeeld. Dit instrument wordt ontwikkeld in een GIS omgeving en laat nieuwe ontwikkelingen toe van bestaande instrumenten in het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Dat vereist een eigen ontologie en semantiek in het domein van verkeersveiligheid, en data (en meta-data) harmonisatie. Het instrument wordt geïntegreerd in een GIS, met semantische documentatie en communicatiemogelijkheden (veel gestelde vragen, forum, …).
 

Contactpersoon: Prof. dr. Thérèse Steenbergen 

 

Project 1.2: Jaarrapport Verkeersveiligheid

Het tweede project gaat over de evolutie van verkeersveiligheid, uitgedrukt in indicatoren. Dat wordt als tastbaar resultaat gepubliceerd in het jaarrapport verkeersveiligheid. Dit rapport geeft inzicht in het profiel van verkeersslachtoffers, de soorten ongevallen, de overtreders, de handhaving, enz. Een aparte analyse zal zich toespitsen op specifieke doelgroepen zoals fietsers of kinderen. Bovendien zal, door het systematisch gebruik van eenzelfde basisset van indicatoren, de evolutie verduidelijkt worden, alsook de beleidsimpact en de mate waarin beleidsdoelstellingen worden bereikt.
 

Contactpersoon: Prof. dr. Elke Hermans 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito