Werkpakket 2: Risico-analyse

In dit werkpakket staat de analyse van geregistreerde data centraal. Door het bestuderen van ongevallen- en blootstellingsdata kunnen we het relatieve veiligheidsniveau op verschillende locaties berekenen. Door ook infrastructurele kenmerken op te nemen in de analyse, kan bovendien een nog volledigere verkeersveiligheidsscore berekend worden voor een weglocatie. Bovendien is het nuttig om ook op een meer gedetailleerd niveau data te analyseren (bv. één locatiesegment) omdat letsels en ongevallenpatronen sterk kunnen verschillen tussen de segmenten. Ten slotte zal verkeersveiligheid ook ruimtelijk benaderd worden om inzicht te krijgen in de relatie tussen verkeerskenmerken en de omliggende omgeving.
 

Contactpersoon: Prof. dr. Elke Hermans 
 

Project 2.1: Veiligheidsmanagement van het netwerk

Dit project is erop gericht om beleidsmakers te adviseren bij de identificatie van wegsegmenten met een hoge ongevalconcentratie op het Vlaamse netwerk van autosnelwegen en gewestwegen. Daarnaast kijken we in dit project meer in detail naar het veiligheidsniveau van een weg door een verkeersveiligheidsscore te berekenen op basis van gedetailleerde infrastructurele kenmerken en blootstellingsdata.
 

Contactpersoon: dr. Stijn Daniels 
 

 

Project 2.2: Analyse van ongevalpatronen door gebruik van manoeuvrediagrammen

In dit project bestuderen we ongevalpatronen en hun voorkomen (zowel in het algemeen als voor bepaalde types van weggebruikers) op verschillende wegsegmenten van een locatie. Hierbij gebruiken we de exacte locatie van ongevallen en manoeuvrediagrammen. Door ongevallendata op een zodanig gedetailleerd niveau te analyseren, wordt het mogelijk om specifieke aanbevelingen in termen van ontwerp van weginfrastructuur te doen.
 

Contactpersoon: dr. Stijn Daniels 
 

Project 2.3: Ruimtelijke benadering van verkeersveiligheid

De doelstelling van dit project is drieledig. Een dynamische Vlaamse samenleving vereist een efficiënt, veilig en aantrekkelijk transportsysteem. Het bestaande landschap van dichtbevolkte stadswijken nabij autosnelwegafritten en toegangswegen verhindert dit echter in bepaalde mate. In eerste instantie zoomen we daarom in op specifieke locaties om inzicht te krijgen in lokale omstandigheden, percepties en verplaatsingsgedrag om zo de interactie tussen verkeer en omgeving goed te kunnen begrijpen. Verder gaan we in dit project aan de hand van een gevalstudie het potentieel na van nieuwe dataverzamelings- en analysetechnieken zoals videobeelden die verzameld worden voor ‘mobile mapping’ doeleinden. Tot slot wordt de overdraagbaarheid bestudeerd van de resultaten van de gevalstudie en de beoordelingsmethode voor andere locaties in Vlaanderen.
 

Contactpersoon: Prof. dr. Thérèse Steenberghen 
 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito