Werkpakket 4: Ontwikkeling van verkeersveiligheidsmaatregelen

Dit werkpakket concentreert zich op de technologische en educatieve strategieën die bestuurders intrinsiek kunnen motiveren tot veilig gedrag. Meer in het bijzonder zullen drie verschillende benaderingen inzake gedragsbeïnvloeding onderzocht worden, namelijk simulatorgebaseerde training, voertuig-interne technologie en wegontwerp & infrastructuur. Belangrijk vanuit een methodologisch standpunt is dat de drie projecten binnen dit werkpakket elk een rijsimulator-component in hun opzet zullen voorzien. Bovendien zal doorheen dit werkpakket de notie ‘ex-ante evaluatie’ centraal staan. Het is voor beleidsmakers immers belangrijk om op tijd te weten of investeringen al dan niet effect zullen hebben, zodat beschikbare budgetten optimaal ingezet kunnen worden.
 

Contactpersoon: dr. Kris Brijs 
 

Project 4.1: Cognitief-perceptuele training voor jonge, onervaren bestuurders

Cognitief-perceptuele trainingsprogramma’s focussen op hogere orde vaardigheden zoals informatieverwerking, gevaardetectie, omgevingsbewustzijn, aandachtscontrole, tijdsverdeling en zelf-calibratie. Deze programma’s zijn veelal gericht op de doelgroep van jonge, onervaren bestuurders, aangezien is aangetoond dat zij significant slechter presteren op dit soort hogere orde (cognitief-perceptuele) vaardigheden dan meer ervaren bestuurders. De meeste bestaande trainingsprogramma’s werken met foto’s, videobeelden en on-road commentaar en blijken positieve, maar slechts beperkte effecten te hebben, voornamelijk omdat het trainingsmateriaal minder interactief is. In dit project wordt een simulatorgebaseerde zelf-commentaar training geïmplementeerd om gevaarperceptievaardigheden bij onervaren bestuurders te verbeteren. Dit wordt gecombineerd met een follow-up survey m.b.t. het rijverleden om na te gaan in welke mate de training transfereert en het effect behouden blijft.
 

Contactpersoon: dr. Ellen Jongen 
 

Project 4.2: Effect begeleidende verkeersmaatregelen op bevorderen van alertheid en gepast rijgedrag

Begeleidende verkeersmaatregelen kunnen allerhande vormen aannemen, gaande van allerlei soorten wegmarkeringen zoals transversale trilstroken, tot meer traditionele verkeerstekens zoals adviserende snelheidslimieten, trajectbegeleidende (vis)graatmarkeringen en aflijningen, enz. Meer en meer bekend zijn de zogenoemde digitale informatiepanelen en dynamische informatieborden. Deze kunnen bijzonder nuttig zijn in situaties waar een dynamische regeling van snelheid gewenst is, zoals bijvoorbeeld, in het geval van wegenwerken in een snelwegomgeving. Dit project stelt een experiment voor dat plaats zal vinden in de rijsimulator. Afhankelijk van de technische uitvoerbaarheid zullen zowel de specifieke begeleidende maatregelen of ingrepen, als de specifieke verkeerssituaties en de doelpopulatie(s) die getest moeten worden, bepaald worden. In termen van de te testen verkeerssituaties, zouden werfzones in een snelwegomgeving een te onderzoeken potentiële kandidaat kunnen zijn. In termen van te onderzoeken testsamples zouden verschillende bestuurdersprofielen een optie kunnen zijn, gaande van jongeren tot volwassen of oudere bestuurders, zowel als professionele bestuurders zoals vrachtwagenchauffeurs.
 

Contactpersoon: dr. Kris Brijs 
 

Project 4.3: Wegontwerp en infrastructuur

Dit project houdt verband met de technologische beleidszuil en is daarbij specifiek gericht op wegontwerp en infrastructuur. Zowel op Vlaams als op Europees niveau zijn heel wat beleidsintenties gebaseerd op een variëteit aan infrastructurele maatregelen om de gestelde doelstellingen inzake verkeersveiligheid te realiseren. Mogelijke maatregelen zijn de verbetering en uitbreiding van voetgangers- en fietsersfaciliteiten, de implementatie van dynamisch verkeersmanagement, de optimalisatie van signalisatie in werkzones en tunnels, de ontwikkeling van zelf-verklarende en vergevingsgezinde wegen opdat het wegnetwerk correct kan worden gecategoriseerd, enz.
 

Samen met AWV zal beslist worden welke maatregelen er geëvalueerd kunnen worden. In dit project wordt een dubbele aanpak voor de ex-ante evaluatie van een specifieke maatregel voorgesteld: een simulatorexperiment en een voor- en na veldstudie m.b.t. de testsetting.
 

Contactpersoon: dr. Kris Brijs 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito